HSE چیست؟

گواهینامه HSE چیست؟

گواهینامه HSE چیست؟

گواهینامه HSE چیست؟ HSE مخفف سه کلمه Health, Safety & Environment باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست الزامات دو سیستم مدیریتی ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رابیان وتعریف میکندو الزامات دو سیستم فوق رادر خود دارد. هدف ازایجاد سیستم مدیریتی فوق ارائه یک روش هدفمند و سیستماتیک میباشد برمبنای استانداردهای موجود جهت حصول اطمینان ازاینکه خطرات بالقوه و بالفعل درون مجموعه درحوزه بهداشت و ایمنی و محیط زیست کنترل ویا حذف شود. البته سازمانها میتوانندبه تنهایی نیز سیستم فوق راطراحی و پیاده سازی نماینداما بهترست درابتدا ویا بطور همزمان دو استاندارد فوق را طراحی و پیاده سازی نماید وسپس HSE . البته سازمان میتواند HSE رابه تنهایی نیزاجرا و طراحی و پیاده سازی نماید واما بهترست درابتدا دو گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 رابه مرحله اجرا برساند و طراحی و پیاده سازی کندو سپس HSE . دراغلب موارد سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو 14001 ویا گواهینامه ایزو 45001 وقتی اقدام میکنندبه دریافت هریک ازاین گواهینامه ها ، مراجع توصیه میکنندکه دو گواهینامه کنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شوند زیراکه دو گواهینامه مکمل یکدیگرندو بنوعی همدیگر راکامل میکنند. ممکنست سازمانهای متقاضی عجله داشته باشندتا گواهینامه HSE فوری بگیرندو باکمترین قیمت بهمین جهت بترسندکه دیربه گواهینامه برسنداما سازمانها میتوانند سه گواهینامه رابهمراه هم دریافت کنند.

گواهی نامه HSE مانند گواهینامه ایزو مراجع صدورشان یکیست. مراجع صادر کننده رادر اصطلاح و اختصار CB مینامندو خوداین CB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت کرده و مدیریت میشوندو اعتبار میگیرند وخوداین AB درنهایت تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان IAF فعالیت میکنندو اعتبار میگیرند. یکسری مراجع نیزهستندکه ساخته و پرداخته ایرانیها هستندو ایرانیها ساخته اند ودر حقیقت CB و AB مجازی ساختگی ایرانیها هستندو حدود بیشتراز 600 مرجع هستندکه غیر IAF هستندو درون ایران فعالیت کرده و مدیریت میشوندو صادر میشوندو البته بجز صادرات درباقی موارد کاربردی هستندو گاها درحیطه مناقصات والبته بندرت بنابر سختگیری کارفرمای مناقصه گزار درباقی موارد کاربردی بوده ومیتوان ازاین نوع گواهینامه استفاده کردو کار راه انداز هستند.

گواهی HSE پیاده سازیش بسیار جهت سازمانها اهمیت دارد زیراکه الزامات درون HSE بابت تمامی سازمانها اثربخشی بالایی داردو باعث بهبود روند کاری و پیشرفت میشود. پیاده سازی HSE سازمان راکمک میکندتا ریسکها راکاملا شناسایی کرده وهنگام مواجهه باانواع ریسک بایک مدیریت ریسک بموقع ریسکها رابرطرف کندو شرایطی رابرای سازمان تعریف کندکه تاهنگام مواجهه باخطرات احتمالی خسارات احتمالی جانی و مالی بحداقل برسدو حتی ازاحتمال وقوع خطرات و ریسکهای احتمالی جلوگیری شود. مثلا سازمان راالزام میکندکه کارکنان راهر ساله چکاپ کند، کلاسهای آموزشی زلزله و حوادث راه اندازی کندو کلاسهایی مانند کلاسهای آتشنشانی برگزار کندتا کارکنان هنگام مواجهه باآنها بتوانند بااقدامات بموقع جان خودو همکاران رانجات دهند واز خسارات مالی تاجای ممکن کاسته شودو پرسنل باخیال راحت ازامنیت جانی خود کار میکنند.

استاندارد HSE گفتیم الزامات دو سیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت و شغلی وهمچنین زیست محیطی یعنی ایزو 45001 و 14001 رادرخود داردو بهترست قبل ازاینکه سازمانی اقدام کندبه دریافتش ابتدااین دو گواهینامه رادریافت کند ویا بطور همزمان سه استاندارد رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نماید. دو استاندارد 14001 و 45001 همیشه بهمراه ایزو 9001 معنا پیدا میکنند ودر اغلب موارد بهمراه یکدیگر طراحی و پیاده سازی میشوند و ایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچه میکنندکه اصطلاحا IMS نام میگیردو زمانیکه سازمانی سه استاندارد رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نماید اصطلاحا میگویند سازمان یک مدیریت یکپارچه رادرون سازمانش طراحی و پیاده سازی نموده است. الزامات مورد نیاز HSE درون 9001 بیشتر تعریف میشودو سازمان جهت بازدهی بهتر توصیه میشودکه ایزو 9001 راحتما طراحی و پیاده سازی نمایند.

گواهینامه HSE چیست؟ HSE راسازمانها میتوانندهم ازطریق مراجع IAF و غیر IAF دریافت کنندالبته سازمانها ممکنست جهت صادرات مثلا بخواهند HSE رادریافت کنند ویا مناقصات و ازنوع IAF ومتحمل هزینه زیادی شوندو توصیه میشود گواهینامه ایزو 14001 ، گواهینامه ایزو 45001 وهمچنین گواهینامه ایزو 9001 رااز مراجع غیر IAF بگیرندو HSE رااز طریق مراجع IAF بگیرند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین مجرب وباتجربه آماده هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره رایگان بشما متقاضیان عزیز میباشد.

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .