استاندارد گواهینامه IPS

گواهینامه استاندارد IPS

استاندارد گواهینامه IPS

گواهینامه استاندارد IPS ازاهداف تدوین استاندارد درون صنعت نفت میتوان یکپارچه و یکسان سازی ، حداقل الزامات مورد نیاز، جلوگیری دوباره کاریها، صرفه جویی درزمان و هزینه ها ، دقت، صحت و سرعت ، تدوین استاندارد و انطباق آنها باشرایط داخلی کشور بومی سازی بااستفاده از منابع و مراجع بین المللی انجام میشود. میتوان گفت شرکتهاییکه درحوزه نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع نفتی فعالیت دارند میتوانند ضمن اخذ استاندارد نفت ایران IPS استانداردهای مختص به صنایع نفتی شامل ایزو 20815 مدیریت قابلیت اطمینان درون صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و ایزو  29001 سیستم مدیریت کیفیت نفت و گاز و پتروشیمی رادریافت کنند البته لازمه اخذ استانداردهای فوق ایزو  9001 سیستم مدیریت کیفیت بعنوان استاندارد عمومی بودکه البته الزامی منباب دریافت ایزو 9001 نبوده ولی کمک فراوانی بجهت مدیریت صنایع نفتی میکند.

 

 

گواهینامه استاندارد IPS

استاندارد IPS استاندارد نفت ایران

 

 

استاندارد گواهی نامه IPS بیان کننده استانداردهای نفت وزارت نفت ایران میباشد و درتأسیسات پالایشگاههای نفت، تولید نفت و گاز، واحدهای شیمیایی و پتروشیمی، تأسیسات انتقال و فراورش گاز وسایر تأسیسات مشابه تهیه شده. استانداردهایوزارت نفتدركمیته‌های تخصصی متشكل از صاحبنظران نفت و گاز و پتروشیمی مورد بررسی كامل قرار گرفته و سرانجام درشورای عالی استانداردهای وزارت نفت بتصویب رسیده و بمرحله اجرا گذاشته میشود.تاريخچه استانداردهای صنعت نفت و گاز ایران IPS باتصويب هيات مديره محترم شركت ملي نفت ايران انجام پذیرفت، كار تدوين استانداردهاي صنعت نفت ايران IPS بااستفاده از خدمات مشاور و باهمكاري مديريتها و شركتهاي تابعه وزارت نفت شروع و طي شش سال به صنعت نفت ارائه گرديد.

استاندارد نفت ایران IPS ،گونه های استاندارد نفت و گاز ایران میتوان ساخت و نصب ، مهندسی عمومی، بازرسیهای ادواری کالا رانام برد و موارد استفاده استاندارد IPS درتاسيسات توليد نفت ، گاز، پالايشگاهها، واحدهاي شيميايي و پتروشيمي، جلوگيري ازدوباره كاريها،تاسيسات انتقال و فرآورش گاز و ساير تأسيسات نفتی وگاز استانداردهای وزارت نفت شامل مواردی منجمله استاندارد مهندسی،استانداردهای کالا مصالح و تجهیزات، استانداردهای کارهای اجرائی،استانداردهای بازرسی، نقشه‌کشی و عمومی میباشد. استاندارد نفت ایران IPS گروه بندی استاندارد های وزارت نفت IPS شامل مواردی ازجمله ابزاردقیق، ایمنی و کنترل محیط زیست، برق ،تأسیسات مکانیکی ساختمان ، تجهیزات مکانیکی ثابت ، حفاظت فنی ، ساختمان ، عمومی، فرآیند و مواد شیمیایی،لوله کشی و خطوط لوله پایپینگ، ماشین آلات ومخابرات بوده.

 

 

گواهینامه استاندارد IPS

گواهینامه IPS استاندارد نفت ایران ، صنعت نفت و گاز

 

 
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو و استاندارد نفت ایران IPS بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهی نامه ایزواستاندارد نفت ایران IPS راه آسانتری راانتخاب کرده ،فقط یک تماس بامرکزگرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ،مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ ایزو، کواهی نامه استاندارد نفت ایران بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .