پیاده سازی استاندارد ایزو

پیاده سازی استاندارد ایزو

پیاده سازی استاندارد ایزو

پیاده سازی مدرک ایزو درابتدا ملزم شناخت پیاده سازی هست و البته پیاده سازی باتوجه مراجع مختلف صدور گواهی ایزو متفاوتند. پیاده سازی یکی از مراحل اخذ گواهینامه ایزو هست و جهت هرنوع مرجع پیاده سازی روش و روند خودرا دارد بدین معناکه مراجع صادر کننده ایزو دو دسته میشوند یااینکه IAF ی هستند و تحت اعتبار یک نهاد بین المللی باعنوان IAF و دارای اعتبار جهانی هستند ویا غیر IAF و دارای اعتبار داخلی هستند. توضیح بیشتر اینکه مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CE تحت اعتبار نهادی بالادستتر بانام AB فعالیت میکند و مدیریت شده و اعتبار دهی میشودکه درنهایت نهادی بالا دست بانام IAF برآنها مدیریت میکند و تحت اعتبار یک نهاد بالا دست باعنوان IAF هستند. و قطعا ایندست مراجع پیاده سازی راسخت گرفته و سازمان راملزم میکنندبه پیاده سازی و ممیزی سیستمهای مدیریتی و یکسری مراجع نیزهستندکه زیرنظر AB هایی گواهی صادر میکنندکه داخلی هستند و پیاده سازی و ممیزی درایندست مراجع آسان بوده و سختگیری بررویش صورت نمیگیرد.

پیاده سازی استاندارد ایزو شامل مراحل ذیل میشود:

گام 1 : مشاوره ی در خصوص درک سازمان و محیط آن بواسطه ایجاد کمیته ی راهبردی مدیریت استراتژیک

یک نماینده ازهر ذینفع (حتی المقدور ) (بند 4.1 )

گام 2 : مشاوره ی درک نیاز ها و انتظارات ذینفع شامل مراجع قانونی ، مشتری ، کارکنان ، هیئت مدیره ، تأمین کننده و . . .

(بند 4.2 )

گام 3 : مشاوره ی تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت (بند 4.3 )

گام 4 : مشاوره ی مدیریت فرآیندها شامل شناسایی، ورودی و خروجی، توالی و تعادل، روش های مدیریت های پایش، اندازه گیری، منابع مورد نیاز، مسئولیت ها و اختیارات، ریسک ها و فرصت ها، تغییر فرآیندها و بهبود فرآیندها (بند 4.4 )

گام 5 : مشاوره ی رهبری و تعهد مدیران تصمیم گیرنده (بند 5.1 )

گام 6 : مشاوره ی تهیه و تدوین و انتقال خط مشی (بند 5.2 )

گام 7 : مشاوره ی تهیه و تدوین چارت سازمانی ، وظایف ، مسئولیتها و اختیارات (بند 5.3 )

گام 8 : مشاوره ی رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در کلیه ارکان سازمان (بند 6.1 )

گام 9 : مشاوره ی تهیه و تدوین اهداف کیفیت و طرح ریزی رسیدن به آنها (بند 6.2 )

گام 10 : مشاوره ی طرح ریزی تغییرات و مدیریت تغییرات (بند 6.3 )

گام 11 : مشاوره ی تخصیص منابع شامل منابع خارجی و داخلی ، افراد ، زیر ساخت ، محیط ، منابع پایش و اندازه گیری ، دانش سازمانی (بند 7.1 )

گام 12 : مشاوره ی تعیین صلاحیت و شایستگی (بند 7.2 )

گام 13 : مشاوره ی آگاهی سازی سازمان (بند 7.3 )

گام 14 : مشاوره ی ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم (بند 7.4 )

گام 15 : مشاوره ی مدیریت اطلاعات مستند (بند 7.5 )

گام 16 : مشاوره ی طرح ریزی و منترل عملیات (بند 8.1 )

گام 17 : مشاوره ی الزامات برای محصولات و خدمات (بند 8.2 )

گام 18 : مشاوره ی طراحی و توسعه محصولات و خدمات (بند 8.3 )

گام 19 : مشاوره ی کنترل محصولات ، خدمات و فرآیندهای ارائه شده از بیرون (بند 8.4 )

گام 20 : مشاوره ی تولید و ارائه خدمات (بند 8.5 )

گام 21 : مشاوره ی ترخیص محصولات و خدمات (بند 8.6 )

گام 22 : مشاوره ی کنترل خروجی های نا منطبق (بند 8.7 )

گام 23 : پایش ، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی (بند 9.1 )

گام 24 : مشاوره ی ممیزی داخلی (بند 9.2 )

گام 25 : مشاوره ی بازنگری مدیریت (بند 9.3 )

گام 26 : مشاوره ی مدیریت عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی (بند 10.2 )

گام 27 : مشاوره ی بهبود مستمر (بند 10.3 )

گام 28 : مشاوره ی چگونگی اجرای سیستم طراحی شده

گام 29 : انجام ممیزی داخلی

گام 30 : مشاوره ی اقدامات اصلاحی کشف شده در ممیزی داخلی

گام 31 : مشاوره ی انتخاب CB ، AB و اطلاعات مربوطه

گامها و مراحل پیاده سازی ایزو بدین منوال میباشدکه غالبا شرکتها بدلیل سختی مراحل ازاین پیاده سازی فراری هستند

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازمراکز بزرگ و مهم و باتجربه بصورت 24 ساعته آماده مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو میباشد.