مرکز اخذ ایزو

ISO6

مرکز اخذ ایزو

مرکز اخذ ایزو و مراجع ثبت و صدور ایزو دغدغه اکثر شرکتهای متقاضی ایزو هست چون واقعا نمی دانند از کجا ایزو بگیرند و چگونه اقدام کنند و به همین دلیل با عناوین مختلفی درون گوگل جستجو می کنند، عناوینی از این دست:

مراکز صادر کننده گواهی نامه ISO

مراکز اخذ گواهی ISO

سازمانهای ثبت و صدور گواهینامه ISO

سازمانهای صادر کننده گواهینامه ISO

لیست نهادهای صادر کننده ISO

لیست نهادهای صادر کننده ISO در ایران

مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ISO

مرکز اخذ ISO

نهادهای صادر کننده گواهی ISO

مراکز معتبر صادر کننده گواهینامه ISO

لیست نهادهای معتبر صادر کننده ISO

لیست نهادهای معتبر صادر کننده ISO در ایران

مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ISO

مرکز اخذ ISO

مرکز دریافت گواهی ISO

مراکز صادر کننده گواهی نامه ایزو

مراکز اخذ گواهی ایزو

سازمانهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو

سازمانهای صادر کننده گواهینامه ایزو

لیست نهادهای صادر کننده ایزو

لیست نهادهای صادر کننده ایزو در ایران

مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

مرکز اخذ ایزو

نهادهای صادر کننده گواهی ایزو

مراکز معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو

لیست نهادهای معتبر صادر کننده ایزو

لیست نهادهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران

مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو

مرکز اخذ ایزو

مرکز دریافت گواهی ایزو

 

ايزو نام نهادي است كه مشاغل گوناگون رامورد بررسي قرار ميدهد تا بهترين متدهاي كاري رابدست آورد. اين سازمان ابتدا با تعدادي از مهندسان كارخود را شروع كردكه براي تعيين مقياسهاي اندازه گيري گرد هم آمده بودند. اما رفته رفته به صنعتهاي ديگر پرداختند ودستورالعملهايي راتهيه كردند كه موجب بهتر انجام دادن مسئوليت هاي شغلي ميباشد. اكنون شركت ايزو نزديك به حدود 165 عضو داردكه هركدام ازيك كشور آمده اند. اما اين دستوراعمل ها چه مزايايي دارند وچرا توليدكننده ها وموسسات مختلف به آنها علاقه نشان ميدهند. استانداردها درخصوص همه مشكلات وپيچيدگيهاي حرف مختلف راه حل هايي راارائه مي دهند. البته اين امر توسط مخصصان سازمان انجام ميشود ودر جلسات ساليانه اي كه آنجا تشكيل ميشود، كارشناسان به موضوعات مورد نظر پرداخته وبه اتفاق، الزامات مهم راتصويب مينمايند. كل اين فرايند دررابطه با كيفيت توليدات، امنيت كالا ها و محيط شغلي وبسياري موارد ديگر ميباشدكه درپيشرفت جامعه حرفه اي وشغلي، كمك موثري خواهد بود.

 

ISO-IAF

مرکز اخذ ایزو IAF

مرکز اخذ ایزو ، بخشي بعنوان انجمن IAF بنا كرده تا نمايندگان ازطرف موسسه خود در كشورهاي ديگر ايجاد نمايد. اين نمايندگان ACRIDATE BODY يا AB ناميده ميشوندو وظيفه معرفي موسسات صادر كننده مدارك ايزو رابر عهده دارند. صادر كنندگان تحت نظارت انجمن IAF كه CERTIFI BODY يا CB خوانده مي شوند،‌ مسئول انتشار استانداردها وارائه ضمانتنامه كتبي مبتني براجراي مستندات، به متقاضيان ميباشند. اين CB ها سخت گيري زيادي درارائه مدارك خود اعمال ميكنندو گواهي ISO راتنها درصورت پياده سازي كامل مصوباتش ثبت مينمايند ودر تمام كشورها قابل استفاده ميباشد. اما برپايي استانداردها مستلزم انجام اموري ونيز فراهم كردن بستر آن ميباشدكه بطور حتم به صرف زمان وهزينه وانرژي نياز خواهد داشت. اما برخي CB ها زير نظر انجمن IAF نيستند وبصورت مستقل فعاليت ميكنند. مسلما مدارك اين مراجع اعتبار چنداني نداشته ودربسياري موارد مانند صادرات كاملا بلا استفاده خواهد بود. مراجع اينچنيني دركشور ما بيشتر مشاهده ميشوند وتعدادي ازكشورهاي ديگر. براي ايران تنها يك AB بنام NACI معين شده كه سازمان تاييد صلاحيت ملي نيز خوانده ميشود.

 

مراکز ایزو غیر IAF

اما تعداد زيادي ازصادر كننده ها اينجا حضور دارندكه دسته اي ازآنها بااعتبار بين المللي بوده ودسته اي ديگر فاقد اين اعتبار هستند. گواهينامه هاي ارائه شده توسط اين مراكز تنها درايران وبرخي كشورهاي همسايه مورد بهره وري قرار ميگيرد وارزش بسيار كمي دارند. معمولا متقاضياني كه قصد بالابردن اعتبار مجموعه خودرا دارند واجباري در پياده سازي دستوراعمل ها ندارند، ازاينگونه اسناد بهره ميبرند. باتوجه به اينكه، مراجع مذكور ازطرف انجمن IAF هيچگونه نظارتي بر فعاليتهاي آنها نخواهد شد، بهمين دليل مدارك آيزو راتحت شرايط بهتر، وبدون دقت دراجراي مصوبات استاندادها ارائه ميدهند واين مسئله،‌ ازبسياري جهات متقاضيان راخوشنود خواهد كرد، چراكه ميتوانند در زمان كم تر، وبا پرداخت مبالغ پايين تر، گواهي ISO رادريافت نمايند. بنابراين برخي شركتها كه فقط بدنبال تبليغات بوده وتمايلي به برپايي مستندات ندارند، به مراجعي بانظارت كمتر روي مياورند. همچنين موسسات تاره تاسيس ونوپا كه توان مالي پاييني داشته ودر پي كسب گواهينامه هاي مقرون بصرفه هستند، مسلما ازاين مراكز استفاده مي كنند. بسياري از پيمانكاران نيز اين نوع ايزوها را اخذ مينمايند. كارفرمايان اين شركتها، اغلب داشتن آيزو خاصي رااز شرايط ورود بمناقصات قرار ميدهند وچنانچه پيمانكاري بخواهد به اجراي صحيح استانداردها بپردازد، مدت زمان زيادي طول كشيده ودرنتيجه مناقصه رااز دست خواهند داد. لازم بذكر است كه اين متقاضيان مي توانند بعداز كسب گواهي خود، درصورت نياز اعتبار مدرك بدست آورده راارتقاء داده وبا پرداخت اختلاف هزينه ها وپياده سازي كامل مستندات، گواهينامه بين المللي ومعتبر دريافت نمايند.

شركت ايزو استانداردهاي زيادي رامعين كرده است. برخي ازآنان عمومي هستند ودر حوزه هاي مختلف مورد بهره وري قرار ميگيرند. سيستم مديريت كيفيت يا ISO 9001 يكي ازاين قبيل استانداردها ميباشدكه الزاماتش درخصوص بهبود كيفيت كالا ها وخدمات شكل گرفته است. سيستم مديريت زيست محيطي يا ( ISO 14001 ) هم جزء استانداردهاي پركاربرد بوده كه توسط موسسات مختلف بكار گرفته ميشود. دستورالعمل هاي اين سيستم مديريت، جهت توجه بمنابع طبيعي معين شده واجرايشان باعث كاهش عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي مي گردد. سيستم مديريت ايمني وبهداشت يا ISO 45001 نيز ازجمله آيزوهاي پرمصرف بشمار ميرودكه الزاماتش توسط شركت ISO براي بالا بردن سطح امنيت وسلامت كارمندان وپرسنل تهيه شده وپياده سازيش موجب كاهش خطرات وحوادث شغلي خواهد شد. درنتيجه محل كار امني براي آنها ايجاد ميشودكه همين امر انگيزه آنها رادو چندان خواهد كرد.بعضي ازاستاندارد ها نيز تخصصي هستند وبه هر سازمان وشركتي تعلق نگرفته وارزشي برايشان نخواهد داشت. سيستم مديريت ايمني غذايي يا ISO 22000 جزء اين دسته ميباشد وتنها مختص بفعاليتهاي مربوط بصنايع غذايي بوده ونمي توان ازآن درصنعت ديگري بكار برد.

مرکز سیستم کاران به عنوان مرکزی عام المنفعه با خدمات مشاوره آموزشی رایگان و بسیاری خدمات رایگان دیگر به شما کمک می کند تا با خیالی آسوده از مرکز معتبر گواهی ایزو خود را بگیرید و با دادن آگاهی کامل به شما خیالتان را بابت مراجع صادر کننده ایزو و مراکز اخذ ایزو و اصالت و اعتبار گواهی ایزو راحت خواهد کرد.

با ما در تماس باشید.

 

مرکز اخذ ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .