طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 IMS

طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

غالبا شرکتهای به دنبال پیاده سازی استاندارد ایزو ، پیاده سازی و استقرار سه سیستم مدیریتی ، ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را که در واقعیت امر تشکیل دهنده IMS یا همان سیستم مدیریت یکپارچه هستند را خواهان می شوند.. شرکتها و موسسات من باب پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS به دنبال مشاورین مجرب و حرفه ای و خبره هستند که این مشاورین بتوانند در خصوص سه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 و زیست محیطی ایزو 14001 و ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001 به آنها جهت کسب اطلاعات و استقرار و پیاده سازی ایزو مشاوره بدهند. یک نهاد و شرکت مطلع و آگاه و یک مدیر موفق قطعا فراتر از دریافت ایزو فکر می کند و به دنبال استقرار و پیاده سازی حقیقی استانداردها خواهد بود و به همین جهت نیز در فضای مجازی مخصوصا گوگل به دنبال مشاور ایزو و همچنین مراکز مشاوره ایزو هستند. در زیر طرحی کامل و خلاصه را ارائه می کنیم که نوعی نمونه نقشه راه می باشد، این طرح بابت پیاده سازی و استقرار حقیقی سیستمها به سازمانها و شرکتها ارائه می گردد به این دلیل که غالب سازمانهای متقاضی خودشان آگاهی ندارند که نقشه راه چیست و به همین جهت نیز ممکنست سودجویان و دلالان و افراد متقلب با معرفی خودشان به سازمانهای متقاضی ایزو به عنوان مشاور ISO آنها را اغفال کرده و گول بزنند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در راستای رسالتی که دارد این طرح را به صورت رایگان ارائه می نماید.

گام های مشاوره ی پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه شامل سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 و سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استانداردISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی بر اساس استاندارد ISO45001:2018 به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

گام 1 : مشاوره ی در خصوص درک سازمان و محیط آن بواسطه ایجاد کمیته ی راهبردی مدیریت استراتژیک

یک نماینده از هر ذینفع (حتی المقدور ) (بند 4.1 )

گام 2 : مشاوره ی درک نیاز ها و انتظارات ذینفع شامل مراجع قانونی ، مشتری ، کارکنان ، هیئت مدیره ، تأمین کننده و . . .

(بند 4.2 )

گام 3 : مشاوره ی تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه (بند 4.3 )

گام 4 : مشاوره ی مدیریت فرآیندهای کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی شامل شناسایی، ورودی و خروجی، توالی و تعادل، روش های مدیریت های پایش، اندازه گیری، منابع مورد نیاز، مسئولیت ها و اختیارات، ریسک ها و فرصت ها، تغییر فرآیندها و بهبود فرآیندها (بند 4.4 )

گام 5 : مشاوره ی رهبری و تعهد مدیران تصمیم گیرنده در قبال کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 5.1 )

گام 6 : مشاوره ی تهیه و تدوین و انتقال خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (بند 5.2 )

گام 7 : مشاوره ی تهیه و تدوین چارت سازمانی ، وظایف ، مسئولیتها و اختیارات در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 5.3 )

گام 8 : مشاوره ی رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در کلیه ارکان سازمان در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 6.1 )

گام 9 : مشاوره ی تهیه و تدوین اهداف در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی و طرح ریزی رسیدن به آنها (بند 6.2 )

گام 10 : مشاوره ی طرح ریزی تغییرات و مدیریت تغییرات در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 6.3 )

گام 11 : مشاوره ی تخصیص منابع شامل منابع خارجی و داخلی ، افراد ، زیر ساخت ، محیط ، منابع پایش و اندازه گیری ، دانش سازمانی در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.1 )

گام 12 : مشاوره ی تعیین صلاحیت و شایستگی در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.2 )

گام 13 : مشاوره ی آگاهی سازی سازمان (بند 7.3 )

گام 14 : مشاوره ی ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.4 )

گام 15 : مشاوره ی مدیریت اطلاعات مستند سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.5 )

گام 16 : مشاوره ی طرح ریزی و کنترل عملیات سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 8.1 )

گام 17 : مشاوره ی الزامات برای محصولات و خدمات (بند 8.2 )

گام 18 : مشاوره ی طراحی و توسعه محصولات و خدمات (بند 8.3 )

گام 19 : مشاوره ی کنترل محصولات ، خدمات و فرآیندهای ارائه شده از بیرون در حوزه کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 8.4 )

گام 20 : مشاوره ی تولید و ارائه خدمات (بند 8.5 )

گام 21 : مشاوره ی ترخیص محصولات و خدمات (بند 8.6 )

گام 22 : مشاوره ی کنترل خروجی های نا منطبق (بند 8.7 )

گام 23 : مشاوره کنترل عملیات و تهیه و تدوین دستورالعملهای کاری در حوژه ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست

گام 24 : مشاوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گام 25 : مشاوره شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها

گام 26 : مشاوره آمادگی و واکنش در وضعیتهای اضطراری ایمنی، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی

گام 27 : مشاوره در حوزه سرمایه انسانی ، شایستگی ها و صلاحیت ها

گام 28 : پایش ، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.1 )

گام 29 : مشاوره ی ممیزی داخلی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.2 )

گام 30 : مشاوره ی بازنگری مدیریت سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.3 )

گام 31 : مشاوره ی مدیریت عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 10.2 )

گام 32 : مشاوره ی بهبود مستمر سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 10.3 )

گام 33 : مشاوره ی چگونگی اجرای سیستم طراحی شده کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گام 34 : انجام ممیزی داخلی هر سه سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گام 35 : مشاوره ی اقدامات اصلاحی کشف شده در ممیزی داخلی

گام 36 : مشاوره ی انتخاب CB ، AB و اطلاعات مربوطه

مدت زمان اجرای پروژه حدود شش الی دوازده ماه می باشد.

شرکتهای متقاضی پیاده سازی و استقرار سیستم ایزو واقعی درون گوگل با ذکر و جستجو و سرچ عناوین زیر به دنبال اهداف خودشان هستند:

پیاده سازی و استقرار ایزو 9001

پیاده سازی ISO

مشاور پیاده سازی گواهی ایزو

مشاوره ی پیاده سازی استانداردهای مدیریتی ISO

مراحل پیاده سازی استانداردهای مدیریتی و اخذ گواهینامه

ایزو انتخاب مشاور سیستم مدیریت کیفیت

اقدامات مورد نیاز برای پیاده سازی استانداردهای ایزو

مشاوره سیستمهای مدیریت کیفیت

مشاوره سیستمهای مدیریتی

خدمات مشاوره و پیاده سازی ISO

کارشناس استقرار و پیاده سازی ISO

شرکت مشاوره ی ایزو ISO

سازمانهای مشاوره دهنده ایزو

مشاوره و استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو

مشاوره ی ایزو گواهینامه ایزو چگونگی پیاده سازی ایزو

مشاوره و استقرار و پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

لیست شرکت های مشاوره ی ایزو

لیست شرکتهای مشاور ISO

هزینه استقرار ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ؟

چگونه مشاور ایزو مناسب و آگاه جهت گرفتن ایزو انتخاب کنیم؟

هزینه مشاوره ی ایزو

لزوم استقرار و پیاده سازی ایزو

مرکز سیستم کاران به عنوان یک مرکز استقرار سیستمهای مدیریتی ایزو با حضور مشاورین خبره بین المللی با مناسب ترین هزینه در خدمت متقاضیان پیاده سازی واقعی ایزو می باشد. این مرکز همچنین خدمات ثبت و صدور انواع گواهی ایزو از مراجع معتبر را به متقاضیان اخذ ایزو معتبر ارائه می دهد. جهت پیاده سازی و استقرار سیستمهای مدیریتی خود با مرکز ما در ارتباط باشید.

 

طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .