ایزو فوری

ایزو فوری

گواهینامه ایزو فوری

ایزو فوری

ایزو فوری و صدور گواهینامه ایزو فوری اغلب مورد درخواست شرکتهایی میباشدکه میخواهنددر مناقصات شرکت کنند وخودی نشان بدهند و مناقصه راببرند. شرکتها گاه پیش میایدکه ازنوع شرکتهایی هستندکه نوپا میباشد و بهمین جهت بدنبال اخذ گواهینامه هستندالبته بدانها توصیه میشود هنگام خرید شرکت ازنوع شرکتهای آماده استفاده کنندکه یکی ازانواع گواهینامه ها رادارد قبل ازاینکه درمورد صدور گواهینامه ایزو فوری ارسال اطلاعات رابه شما بدهیم بایستی درابتدا بدانیم صدور گواهینامه ایزو چندمرحله دارد و دارای کدام مراحلی هست و توسط کدام مراجع صادر میگردد. مراحل صدور گواهینامه ایزو شامل اول انتخاب مرجع صادر کننده میباشد درابتدا سازمان بایستی بداند ازکدام مرجع میخواهد گواهینامه خودرا بگیرد و ازطریق کدام مرجع میخواهد اقدام کند.

ایزو فوری توسط یکسری مراجع درون ایران صادر میگردند ودر ایران بیش از۵۰۰ حدود ۶۰۰ مرجع صادر کننده هستندکه گواهینامه ایزو فوری صادر میکنند و فورا نیزبه دست متقاضی میرسداین گونه گواهینامه ها توسط CB یعنی همان مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو و AB همان مراجع اعتبار دهنده CB درون ایران ساخته و پرداخته شده اند و درون ایران صادر میشود و قواعد و قوانین داخلی دارد و ازقواعد داخلی تبعیت میکند اینگونه مراجع باسازمان‌ها و شرایط مالی و توانایی مالی شرکتها کنار میایند و باتوجه بوسعت شرکتها‌ بدانها برندهای مختلفی رامعرفی می‌کنندکه شرکتها میتوانند باتوجه بااوضاع اقتصادی شرکت مورد نظر خودرا انتخاب کنندالبته بایستی گفت تمامی برندها دارای اعتبار هستنداما سطوح اعتباری آنها متفاوت میباشد واین مشخص کننده قیمت برندها میباشدکه گاهاً ارزان میباشند وفورا بدست میایند

اخذ ایزو فوری امادر خصوص مراکز و نهاد بین المللی نماینده IAF امکانپذیر نیست. ایندسته مراجع درسطح بین‌المللی فعالیت میکنند و زیر نظر نهاد بین المللی IAF مدیریت میگردند. مرحله دوم طراحی و پیاده‌سازی گواهینامه میباشددر مرحله پیاده‌سازی الزامات موجوددر مستندات بمرحله پیاده‌سازی میرسد و سازمان بااستفاده ازیک مشاورکه ازطریق AB فرستاده میشود‌به سازمان الزامات و مستندات نوع گواهینامه خودرا پیاده سازی میکنند واین قطعاً زمان خاص خودش را‌میخواهد وبرای آنها زمانبر خواهد بوداما چاره‌ای نیست اگرسازمانها بخواهند صادرات انجام دهند و یادر صورت درخواست کارفرمای مناقصه گزار بایستی گواهینامه ایزو دارای اعتبار بین المللی را ارائه کنند بایستی داشته باشندتا گواهینامه بین المللی رادریافت کنند امادر خصوص مراجع غیر IAF بدین گونه نیست و پیاده سازی باتوجه بدرخواست خودسازمان صورت میپذیرد ودرزمان مقتضی خودش تصمیم می‌گیردکه میخواهد‌ استاندارد مورد نظر خودرا پیاده سازی کنند ویا خیر اگربخواهد پیاده سازی راانجام بدهد برایش زمان زیادی بایدصرف کنند ضمن اینکه هزینه زیادی رانیز بایدصرف اینکار کند بهمین جهت سازمانها اغلب اززیر پیاده‌سازی شانه خالی میکند. مرحله بعدی درخصوص صدور گواهینامه ایزو ممیزی میباشد درمرحله ممیزی عدم انطباقها بایستی ازبین برود و شخص ممیز سازمان راراهنمایی میکند تا عدم انطباقها رابه انطباقها تبدیل کنداین ممکنست چندین مرحله و ماهها بطول بیانجامد والبته درخصوص گواهینامه بین المللی اینچنین هست امادر خصوص گواهینامه های صادره درون ایران اینچنین نیست و ممیزی طی یکی دو مرحله صوری انجام میپذیرد و گواهینامه ایزو صادر میشودپس عملاً گواهینامه ایزو ارزان اینجا معنا پیدا میکند چونکه پیاده سازی و ممیزی ازموارد هزینه بر ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشند. درمرحله آخر صدور گواهینامه ایزو میباشدکه بعداز اینکه پیاده سازی و ممیزی و انتخاب مرجع صادر کننده صورت گرفت نوبت صدور گواهینامه ایزو میرسد وزمانیکه شخص ممیز صدور گواهینامه ایزو اجازه صدور گواهینامه ایزو راداد گواهی نامه ایزو صادر میشود گواهینامه ایزو ارزان باتوجه بدین تفاسیر تنهادر مراجع داخلی یعنی همان غیر IAF معنا پیدا میکند و میتواند اخذ گردد البته گواهینامه‌های اینچنینی کار راه انداز هستند و شرکت جهت شرکت در مناقصات ، تبلیغات ، رقابت ، برندسازی و قصد دیگر ‌میتوانند ازهمین گواهینامه‌ها استفاده کنند.

شرکتها بدنبال مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو فوری درون گوگل جستجو میکنند و اغلب بدنبال مراجعی میگرددکه خودشان مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو فوری باشد ویا مراجع رابشناسند یکی ازاین سازمانها مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان و باحضور مشاورین باتجربه در اختیار متقاضیان قرار میدهد متقاضیان عزیز تنهابا یک تماس میتوانند اطلاعات کافی رادر خصوص مراجع صادر کننده ایزو دریافت کنند البته معتبر هم هستند زیراکه ممکن هست سازمانها بدنبال اخذ گواهینامه ایزو شرکتهای میوفتندکه گواهینامه ایزو تقلبی صادر میکند و زمانیکه جهت هرکاری اقدام میکنند مثلا جهت صادرات تازه متوجه میشوندکه گواهینامه آنها فاقد اعتماد میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رامیشناسند و آماده اطلاع رسانی بشما متقاضیان عزیز میباشدتا دردام آندسته نهادهای تقلبی و افرادکه گواهینامه ایزو تقلبی رابه جای گواهی نامه اصلی شرکتها ارائه میکند تنهابا یک تماس بامرکز ما تمامی اطلاعات لازم راکسب کنید

دیدگاه‌ها  

 
0 #1 پاسخ: ایزو فوریصفاری 1399-12-12 08:35
ایزو فوری چقدر زمان میبره و آیا میتونم یه روزه ایزو بگیرم
نقل قول کردن
 

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .