اخذ فوری گواهینامه

اخذ فوری گواهینامه

اخذ فوری گواهینامه

اخذ فوری گواهینامه درخواست اغلب متقاضیان میباشدکه میخواهند گواهینامه بگیرند. اغلب شرکتهای تازه تاسیس چون ازنوع شرکتهایی هستندکه ازدسته شرکتهای آماده خریداری شده نیستند ممکنست جهت مناقصات بامشکل برخورد کنندو چنانچه ازانواع شرکتهای آماده استفاده کنند برایشان خیلی بهترست شرکتهای دارای رتبه و انواع گواهینامه دراین زمان هنگام مناقصه استرس ندارندکه چطور خودرا جهت مناقصه آماده کنندو دراینجا بفکر گواهینامه فوری میوفتند. انواع گواهی فوری مورد نظر شرکتها شامل انواع گواهینامه ایزو مانند ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ، ایزو 22000 ، ایزو 10001 ، ایزو 10002 ، ایزو 10004 ، ایزو 16946 ، ایزو 13485 ، ایزو 27001 ، ایزو 29001 ، ایزو 28001 وانواع دیگر استانداردهای ایزو شامل انواع استاندارد عمومی و تخصصی ,HSE,IMS, گرید و رتبه انفورماتیک, گرید و رتبه پیمانکاری میباشد زیراکه اکثرا جهت مناقصات میخواهند گواهینامه فوری بگیرندکه چنانچه کارفرما سختگیری نداشته باشد میتوانند ازنوع غیر IAF استفاده کند البته درخصوص گواهینامه های گرید و رتبه انفورماتیک, گرید و رتبه پیمانکاری و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران امکان دریافت فوری وجود ندارد زیراکه مراحل و شرایطی داردکه زمانبر هست.

دریافت فوری و سریع و آسان گواهینامه البته چنانچه قصد استفاده جهت صادرات ویا درموارد نادر مناقصات نباشدو دراین صورت بایستی ازانواع IAF استفاده کردو ازطریق مراجع IAF اقدام نمود CB مراجع صادر کننده میباشندکه تحت اعتبار AB فعالیت میکنندو اعتبار میگیرندو درراس IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه AB اعتبار میبخشدو معتبرترین گواهی راصادر میکندکه درسطح بین المللی و جهانی دارای اعتبارست و میتوان باآن صادرات انجام دادو قوانین و قواعد خاص بین المللی داردو بایستی دراین تیپ پیاده سازی زیر نظر یک مشاور خبره انجام شودکه ازطرف AB فرستاده میشودو مورد تاییدو باتجربه میباشدو قطعا سختگیرانه عمل کرده وبهمین جهت پیاده سازی زمانبر میشودو نمیتوان انتظار صدور سریع و فوری دراین نوع داشت. ضمنا ممیزی درتیپ اینچنینی طی چندین مرحله وزمان انجام میشودتا عدم انطباقها برطرف شده و خطرات و ریسکها برطرف گردد واین قطعا زمانبر میشود.

دریافت فوری گواهی نامه درحوزه غیر IAF گفتیم ممکنست. IAF راتوضیح دادیم وحالا سوال اینست غیر IAF چیست؟ ایرانیها بنابر دلایلی چون اوضاع اقتصادی و تحریم و اوضاع سیاسی خودشان اقدام کردندبه ساخت مراجع صادر کننده یعنی همان CBوAB هاییکه بدانها اعتبار میدهند و دراصطلاح درزبان فارسی بدانها گواهینامه غیر آی ای افی گفته میشودو تعداداین مراجع بسیارند و درحال افزایش هستندو باعث شده برندهای بسیاری پدید بیایندکه هرکدام قیمت و زمان خودرا داردو ازلحاظ هزینه و زمان متفاوتست برخی برندها تایکماه طول میکشد بعضی برندها یکهفته برخی حتی یکروزه نیزمیتوانند گواهی فوق راصادر کنند ووقت صادرکردن متغیرست وگاها بنابر اعتبار AB زمانها متفاوت میشود. دراین نوع چونکه درون خودایران تمامی اقدامات انجام میگیرد وقواعد و قوانین خاصی نیاز نیست میتوان سریع آنرا دریافت کرد.

اخذ فوری گواهی درخواست اغلب متقاضیان میباشدو ازطریق فضاهای مجازی و بخصوص گوگل بدنبال اینگونه مراکز میگردندو جستجو میکنند و بایستی مراقب باشندتا باپرداخت هزینه های گاها گزاف دردام افرادی نیفتندکه گواهی پرینتی میدهند و تقلبی رابا طمع فوری بدانها بیاندازندو بعدا متوجه شوندکه قلابی هست و زمانیکه میخواهند صادرات کنندویا جهت مناقصه اقدام کنند میفهمندکه معتبر نیست ونمیتوانند باآن صادرات انجام دهندویا درون مناقصه شرکت کنند.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه طولانی و درخشان وباوجود مشاورین باتجربه و متبحر تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان قرار میدهدو مراجع معتبررا شناخته وبه متقاضیان محترم شناسایی میکندو بدانها آگاهی و اطلاعات کامل راکاملا رایگان میدهد.

دیدگاه‌ها  

 
0 #1 پاسخ: اخذ فوری گواهینامهمحمدی 1399-12-05 16:32
اخذ فوری گواهینامه ایزو چقدر زمان میبره آیا ایزو برای یک هفته دیگه به دستم میرسه
نقل قول کردن
 
 
0 #2 پاسخ: اخذ فوری گواهینامهمحمدی 1399-12-06 10:46
اخذ فوری گواهینامه ایزو چقدر زمان میبره
نقل قول کردن
 

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .