گواهینامه ایزو ISO

سئوالات متداول

لیست مراجع صدور گواهینامه ایزو وجوددارد؟

جواب: تعداد مراجع صدور گواهینامه ایزو حداقل درایران آنقدرزیاداست و هرروزبه تعدادآنها اضافه میشودوبعضاًهم ازاین تعداد کم میشود.چون موضوع گواهینامه ایزویک موضوع بین المللی هست وممکنه هرشخص حقوقی برودازیک کشوری ییک نمایندگی بگیردکه اااین موضوع توسط مرجع خاصی ساماندهی نمیشود،بنابراین نمیتوان گفت لیستی ازمراجع صدور گواهینامه ایزو وجوددارد. متقاضیان گواهینامه ایزو بایستی نسبت لبه موضوع CB و AB احاطه کامل پیداکرده وسپس نسبت قبه اخذ گواهینامه ایزو اقدام اکرد. CB درواقع مرجع صدور گواهینامه هست و AB مرجع اعتبار دهی لبه آآن CB هست.ذبرای اینکه بیشتر بدانید CB و AB چیست اینجا را کلیک بفرمایید.

===============================================================

آیا CB و AB ایرانی هم وجوددارد؟

اکثر کشورهای دنیا AB دارند. ازجمله کشور ایران. تحت اعتبار همین AB چندین CB درحال فعالیت هستند.درکل دنیا حدود 3000 CB وجود داردکه تعداد حدود 500 تای آنهادرایران نمایندگی دارند. خیلی خوب میشه حدس زدکه رقابت سختی بین این CB هابرای جذب مشتری هست!!!

===============================================================

من میخوام ابرای شرکتم استاندارد بگیرم بنظرشماچه استانداردی بهتره بگیرم البته تاحالا استانداردی نداشتیم؟

استاندارد ISO9001 (سیستم مدیریت کیفیت )بعنوان استانداردی پایه محسوب میشه لذابایدقبل ازسایر استانداردها دریک مجموعه وجود داشته باشه چراکه ززاین استاندارد زمینه روبرای دریافت سایر استانداردها فراهم میکنه و باعث منظم و سیستماتیک شدن مجموعه میشه و پیاده سازی ابرای سایر استانداردها امکان پذیر میشه .

===============================================================

دریافت گواهی نامه ایزو چقدر هزینه داره؟

هزینه اخذ گواهینامه ایزو بسته نوع گواهی نامه ISO درخواستی و حجم مجموعه و اینکه بخواهید گواهی نامه ISO درکدوم CB و AB ثبت بشه وتاچه سطح اعتبار داشته باشه بستگی داره.

===============================================================

من بررای شرکتی خدماتی ازیک مرکز گواهی نامه گرفتم اماشنیدم بعضی گواهی نامه هارتقلبی هستن چطور میتونم بفهمم گواهینامه تقلبی یااصل؟

بله درست شنیدید ، متأسفانه گواهی نامه ی تقلبی هم وجود داره ومعمولاً ازسوی مراکز غیر معتبر و سایتهای اینترنتی بدون هیچ تأییدیه ای ازیک مرجع معتبر(CB یا AB ) گواهی نامه ایزو صادر میشود.

===============================================================

ازکجا بفهمیم  چه استانداردی بدرد مامیخوره؟

بستگی نوع فعالیت و نیازمجموعه متقاضی گواهینامه ISO داره. البته بایدبعنوان پیش نیازو قبل هراستاندارد دیگری استاندارد ISO9001 راپیاده سازی کنیدو سپس خبه پیاده سازی استاندارد مخصوص مجموعه ی خودبپردازیدبرای کسب اطلاعات بیشتردرزمینه اینکه اچه استانداردهایی ابه صنف شمامرتبط میباشدوچه گواهینامه ایزویی بدردتون میخورد ، میتوانیدبامرکز تماس بگیرید و ازمشاوره رایگان بهره بگیرید.

===============================================================

میشه چند گواهی نامه ایزو روباهم گرفت؟

بله و بااین کار درزمان و هزینه هم تاحدی صرفی جویی میشه .

===============================================================

گواهینامه UFI چیه ؟

UFI مخفف سه کلمه انگلیسی است:

Union of International Fairs

بمعنای انجمن نمايشگاههای جهان

معمولا هرمجموعه ایی که درزمینه برگزاری سمینار و یانمایشگاه فعالیت میکنه باعضویت دراین انجمن و رعایت استانداردهای برگزاری سمینار و نمایشگاه ئکه ازطریق انجمن منتشرمیشه ، گواهینامه UFI رامیگیرند.

===============================================================

شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی معمولاچه گواهینامه ISO میگیرند؟

 

واین شرکتها معمولاسه گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001و گواهینامه OHSAS18001 میگیرند. البته بدنبال گواهینامه HSE-MS هم هستندکه ااین گواهینامه درواقع همان دو گواهینامه ISO14001 و OHSAS18001 اهست.

 

===============================================================

گواهینامه HACCP با گواهینامه ISO22000  فرقی دارد؟

گواهینامه HACCP ببرای یبک استاندارد آمریکایی بنام سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی میباشد.ازآنجاییکه سازمان استاندارد جهانی تاقبل ازسال 2005 هیچ استانداردی اجهت سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی تدوین و منتشر نشده بودا اااین استاندارد آمریکایی دردسترس عموم بودواکثر صنایع غذایی طبق تاین استاندارد الگوبرداری میکردند.پس ازاینکه سازمان استاندارد جهانی جبرای اولین بار استاندارد ISO22000 رامنتشرکرد، استاندارد HACCP کنارگذاشته اشد. چون استاندارد ISO22000 همان استاندارد تکامل یافته و جهانی شده HACCP ااااست. بنابراین هرسازمانی گواهینامه استاندارد ISO22000 میگیرد دیگر لزومی کبرای دریافت گواهینامه HACCP راندارد.

===============================================================

گواهینامه ISO/TS29001 درمورد چیه؟

گواهینامه ISO / TS 29001 درمورد مجموعه هاییکه درصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی فعالیت دارندکاربرددارد. عنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی کاست. اگربخواهیداین استانداردرابگیریدبایستی یاهمزمان ویاپس گاز ISO9001 طراحی و پیاده سازی گرددد.

===============================================================

چرا گواهینامه بایدتمدید اعتبار بشود؟ ممیزی مراقبتی چیست؟

هرسیستمی بایستی پویاباشد و نسبت چبه بهبود مستمر خوداقدام نماید و همچنین گبرای مرجع صدور گواهینامه حصول اطمینان گرددکه همچنان الزامات استاندارد مربوطه درحال اجراست، لذا بایستی حداقل سالی یکبار توسط مرجع صدور گواهینامه مورد ممیزی قراربگیردواین ممیزی ، ممیزی مراقبتی میگویند.

===============================================================

 

فرق بین گواهینامه آموزشی ایزو و گواهینامه ایزو چیه؟

 

گواهینامه ایزو پرای پیک برندویایک سازمان میباشدکه کلیه الزامات استاندارد مربوطه رارعایت میکند.درحالیکه گواهینامه آموزشی غیک گواهینامه غبرای فیک شخص حقیقی بوده و فقط مدرکیست جهت اثبات اینکه شخص متقاضی دردوره اهای استاندارد مربوطه شرکت کرده و گواهینامه مربوطه رااخذکرده.

 

===============================================================

 

دوستان عزیر هرسئوالی داریدمیتوانیددرقسمت زیردرج نموده تادراسرع وقت توسط مشاورن و کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران پاسخ داده رشود و سایر دوستان صاحب نظرهم میتوانند اعمال نظرفرمایند.

دیدگاه‌ها  

 
0 #1 اخذ گواهینامه ایزوسازمان ایزو 1399-12-04 09:31
گواهینامه ایزو رو میخوام برای شرکتم در حوزه خودروسازی بگیرم کدام انواع ایزو به کارم میاد
نقل قول کردن
 

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .