متن استاندارد ها

 

درراستای تقاضای فراوان کاربران گرامی جهت دسترسی ربه متن استانداردهای ایزو ، لینک مستقیم دانلود فایلهای متون استاندارد درپایین آورده شده ااست.

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2008 ISO9001:2008

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 9004:2009  ISO9004:2009

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2004 ISO14001:2004

دانلود متن فارسی استاندارد اوهساس 18001:2007 OHSAS18001:2007

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 10001:2007  ISO10001:2007

 دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 27001:2013  ISO/IEC 27001:2013

 

 

 

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .