دوره های مکاتبه ای

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای ارتقاء سطح علمی و فنی متقاضیان دوره رهای آموزشی ایزو ، نسبت زبه برگزاری دوره رهای آموزشی ایزو باسرفصلهای زیربصورت مکاتبه ایی اقدام مینماید.

مراحل بشرح زیراست:

گام1: مطالعه سرفصلهای زیر و انتخاب دوره ( بایدتوجه داشت بعضی ازدوره هادارای پیش نیاز هستندکه بایستی پیش نیازها رعایت گردد.)

گام 2: تماس بامرکز و قطعی کردن ثبت نام.

گام 3: تحویل جزوات و مستندات مربوط ذبه هردوره وبه متقاضی.

گام 4: مطالعه جزوات و مستندات و فراگیری مطالب هردوره.

گام 5: درخواست پرسشنامه ازطریق ایمیل و پاسخگویی سئوالات.

گام 6: بررسی جوابهای پرسش نامه و نمره دهی (توسط مرکز).

گام 7: اعطای گواهینامه آموزشی .

تذکر: درصورت نرسیدن نمره متقاضی دبه حد نصاب قبولی، بایستی پس ازمطالعه دقیقتر و تکمیل مجدد پرسشنامه اقدام نموده تانمره متقاضی شبه حد نصاب قبولی برسد.

لیست دوره دهای آموزشی

دوره شماره 1 : دوره مقدماتی آشنایی باایزو

پیش نیاز: ندارد

(هزینه دوره رایگان میباشد)

*************************************************************************************

دوره شماره 2 : دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 1

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 80,000 تومان میباشد)

 **************************************************************************************

دوره شماره 3 : دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 1

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 180,000 تومان میباشد)

 *************************************************************************************

دوره شماره 4 : دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 3

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 120,000 تومان میباشد)

 **************************************************************************************

دوره شماره 5 : دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 2

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 80,000 تومان میباشد)

 **************************************************************************************

دوره شماره 6 : دوره پیشرفته مستند سازی وکاربردی اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 3

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 180,000 تومان میباشد)

 *************************************************************************************

دوره شماره 7 : دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015

پیش نیاز : دوره شماره 6

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 120,000 تومان میباشد)

 **************************************************************************************

دوره شماره 8 : دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001:2007

پیش نیاز : دوره شماره 2

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 80,000 تومان میباشد)

 ***************************************************************************************

دوره شماره 9 : دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001:2007

پیش نیاز : دوره شماره 3

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 180,000 تومان میباشد)

 **************************************************************************************

دوره شماره 10 : دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001:2007

پیش نیاز : دوره شماره 9

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 120,000 تومان میباشد)

 **************************************************************************************

دوره شماره 11 : دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

پیش نیاز : دوره شماره 2

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 80,000 تومان میباشد)

 **************************************************************************************

دوره شماره 12 : دوره پیشرفته مستند سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

پیش نیاز : دوره شماره 3

(هزینه دوره + هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 180,000 تومان میباشد)

 ***************************************************************************************

دوره شماره 13 : دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS

پیش نیاز : دوره شماره 12

(هزینه دوره +هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی 120,000 تومان میباشد)

**************************************

متقاضیان میتوانند باتماس باواحد آموزش مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران باتوجه ربه تحصیلات عالی ، نیاز واقعی و شغلی خودازمشاوره کارشناسان آموزش جهت انتخاب دوره آموزشی موثر و مفید ، استفاده کنند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازبزرگترین مراکز آموزش و مشاوره درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی آمادگی داردبابهره گیری ازدانش فنی آبه افراد متقاضی دوره آموزشی ارائه خدمت نماید. جهت کسب اطلاعات بیشترباواحد آموزش تماس حاصل فرمایید.

بامادرارتباط باشید...

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .