دوره های سازمانی

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران جهت سهولت درارائه خدمات آموزشی ، ابه درخواست سازمانهای متقاضی ، آموزشهای خودرادرمحل سازمان نیز ارائه میدهد.

 

هزینه خدمات آموزشی درسطح مدرس بشرح زیراست:

  • مدرس درجه 1 --- یک نفر روز ( 6 نفر ساعت درروز) مبلغ 800,000  تومان

  • مدرس درجه 2 --- یک نفر روز (6 نفر ساعت درروز) مبلغ  400,000  تومان

  • مدرس درجه 3 --- یک نفر روز (6 نفر ساعت درروز) مبلغ  200,000  تومان

 

همچنین هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی ازموسسات معتبر بین المللی ابرای هرنفر شرکت کننده مبلغ  40,000 تومان میباشد

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و درخواست هرگونه دوره آموزشی ، توسط شماره تماسها و رایانامه معرفی شده دربخش ارتباط باما،باواحد آموزش ارتباط برقرار فرمایید

.

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .