دوره های خصوصی

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران دوره اهای آموزشی درخصوص مباحث استانداردهای سیستمهای مدیریتی رابصورت خصوصی و نیمه خصوصی درمحل مرکزمشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران برگزار مینماید.

 

هزینه خدمات آموزشی درسطح مدرس بشرح زیراست:

 

  • مدرس درجه 1 ساعتی80,000 تومان

  • مدرس درجه 2 ساعتی 40,000 تومان

  • مدرس درجه 3 ساعتی 20,000 تومان

 

همچنین هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی ازموسسات معتبر بین المللی برای هرنفر شرکت کننده مبلغ  40,000 تومان میباشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و درخواست هرگونه دوره آموزشی ، توسط شماره تماسها و رایانامه معرفی شده دربخش ارتباط باما ، باواحد آموزش ارتباط برقرار فرمایید

.

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .