گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001

ایزو ۴۵۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در بهداشت شغلی یکی از عمومی ترین استانداردهای مورد نیاز تمامی شرکتها فارغ از نوع فعالیت و گستردگیشان میباشد. تمامی سازمانها و نهادها اعم ازشرکتهای خدماتی ویا پیمانکاری و انفورماتیکی و غیره درهر حوزه کاری نیازمند الزامات تعریف شده درون استاندارد ۴۵۰۰۱ هستند و ازجمله گواهی نامه های مورد نیاز بنابر درخواست کارفرمای مناقصه گزار جهت مناقصات میباشدکه ممکنست ازیک شرکت درخواست گردد.

گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ الزامات مورد نیاز بهداشت و ایمنی محیط کار راتعریف و تبیین میکند و سازمانها راراهنمایی میکند که باچه تدابیر و امکاناتی محیط ایمن شغلی راایجاد کنندتا ضمن کار احتمال خسارات جانی و مالی حداقل بشود و کارمندان و کارکنان و پرسنل نیز باخیال راحت از امنیت جانی مشغول بکار شوند و درنتیجه انگیزه بالا و آسودگی خیال باعث بالا رفتن راندمان کاری آنها و درنهایت راندمان کاری سازمان شده و بهره وری بالایی رابرایشان ارمغان بیاورد. استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ راهکارهای ایمنی محیط کار رابعد از بررسی خسارات احتمالی مالی و جانی بیان میکند. مثلا هرشش ماه کارکنان رامجاب میکندتا چکاپ کامل سلامت انجام دهند و همچنین بابرگزاری کلاسهای آموزشی و مانورهای آموزشی همچون مانور آتش نشانی و زلزله بدانها راههای مقابله بااین خطرات راآموزش میدهندتا هنگام مواجهه بااین حوادث هم درمحیط کار و حتی درمنزل ازجان خود و اطرافیان محافظت کنند.

گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی بنوعی مکمل یکدیگرند و همدیگررا پوشش میدهند و کامل میکنند ودر کنار یکدیگر معنا دارند و راندمان و بهره وری بسیار بالایی جهت سازمان دارند بهمین جهت اغلب شرکتها دو استاندارد ۴۵۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ رابا یکدیگر دریافت میکنند و مراجع مشاوره و ثبت و صدور گواهی نامه ایزو آنهارا توصیه میکنندتا دو استاندارد رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند و البته الزامات تعریف شده دو استاندارد ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ بوجود آورنده HSE ویا HSE_MS میباشد باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی .

گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ همچنین الزامات کیفیتی داردکه درون ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت تعریف شده بهمین جهت توصیه میشود قبل ویا همزمان بایکدیگر طراحی و پیاده سازی شوند. لازم بذکرست سه استاندارد ۴۵۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۹۰۰۱ هرسه بایکدیگر اغلب طراحی و پیاده سازی و اخذ میگردند و کمتر سازمانی ایزو ۴۵۰۰۱ ویا ایزو ۱۴۰۰۱ رابه تنهایی جهت شرکتش اخذ میکند. ضمن اینکه زمانیکه سازمانی سه استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۱ رابه صورت یکپارچه طراحی و پیاده سازی میکند میگویند موفق گردیده یک سیستم مدیریت یکپارچه باعنوان IMS راراه اندازی کرده است.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و عضو کمیته ملی استاندارد ایران با حضور مشاورین خبره بطور رایگان تمامی خدمات مشاوره رابا یک تماس دراختیار شما قرار خواهد داد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو ,HSE ,IMS , CE, گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

نوشتن دیدگاه

لطفا از تبلیغ و یا تخریب موسسات صدور گواهینامه و یا موسسات اعتبار دهنده اجتناب فرمایید. . .